Heart Heart Tent

4:20

Oh, you should remember this day. It’s the WWD (World W33d Day).

Oscar 2022

Mình ít khi đu trend, tuy nhiên Oscar năm nay có quá nhiều điều cần phải note lại.

Enery Management

Bản thân con người là một thực thể phức tạp từ cách nhìn về khoa học lẫn tâm linh, rất nhiều phản ứng sinh hoá, sóng điện xảy ra trong bản thân mỗi con người.

Merry Xmas 21

Merry Xmas and we’re gonna say goodbye to an un-forgettable year with many un-expected events happened.

Msfs

Beside the tag ovad, msfs means music for soul which logged various the world music tracks I had listened by chances.

Page 1 of 7