Cotopaxi IOT Security Pentest

Cotopaxi là một bộ công cụ được phát triển bởi Samsung để test các tiêu chuẩn và giao thức mạng thông dụng sử dụng trong các thiết bị IOT của nhiều hãng khác nhau như Amazon, Google, Xiaomi hoặc ngay cả Samsung.

Các giao thức hỗ trợ như: AMQP, CoAP, DTLS, HTCPCP, HTTP, HTTP/2, gRPC, KNX, mDNS, MQTT, MQTT-SN, QUIC, RTSP, SSDP

Các công cụ bao gồm:

Bằng cách sử dụng công cụ này, team phát triển cũng có thể tìm được khá nhiều CVE liên quan đến các thiết bị và giao thức này như một đoạn trích trong file đặc tả vulnerabilities.yaml dưới đây:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
 
- name: BOTAN_000
 type: NetworkTrafficAmplification
 cve_id: ''
 description: Botan DTLS server in versions 2.9.0 (and probably earlier ones) can
  be used to perform Distributed Denial of Service attacks as network amplifier
  with spoofing of the source IP address.
 url: https://github.com/randombit/botan/issues/1833
 credit: Jakub Botwicz
 nr_packets: 6
 timeout_sec: 10
 payload_file: dtls/payload_botan_000.raw
- name: COAPTHON_000
 type: Crash
 cve_id: CVE-2018-12679
 description: CoAPthon library is vulnerable to Denial of Service attacks caused
  by maliciously crafted CoAP messages.
 url: https://github.com/Tanganelli/CoAPthon/issues/135
 credit: Jakub Botwicz
 payload_file: coap/coap_payload_cve-2018-12680.raw