Halfway One Video a Day

Nhiều khi đứng giữa đường không biết quyết định sao …

Thôi cứ move on … It’s time to let go.

It’s OK, it’s OK.
You’ll be fine.