Saigon Ovad

😥

An amazing shot by Phuc Le

Sài gòn đâu có lạnh !

Oh and this God, please cover us !

Hãy trả lại Sài gòn náo nhiệt nóng nảy hôm nào cho Cậu không thì bảo! - THD said