Tagged "security"

Cotopaxi IOT Security Pentest

Cotopaxi là một bộ công cụ được phát triển bởi Samsung để test các tiêu chuẩn và giao thức mạng thông dụng sử dụng trong các thiết bị IOT của nhiều hãng khác nhau như Amazon, Google, Xiaomi hoặc ngay cả Samsung.

Build Volatility Profile on Centos 5

Redhat has done so many backports features from 3.x kernel to their 2.